top of page

PRIVACYBELEID

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten, daarin begrepen de Content, de Embedded Verso.tv Player en alle andere toepassingen, materialen en tools, evenals het bijwonen van opnames en events (“Diensten”, zoals hierna verder omschreven) die worden aangeboden door entiteiten van Verso.tv. 

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
* Content: al het door entiteiten van Verso.tv gepubliceerde materiaal via een Embedded Verso.tv Player of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, logo’s, namen en andere inhoud die we voor jou beschikbaar maken, al dan niet interactief (vb. voting, games, …).

 

Onze content kan ook soms content bevatten die eigendom en onder controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.


 * Verso.tv Player: dat deel van de website waarbinnen beeld – en geluidmateriaal embedded wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele advertenties;
* De Groep: Alle ondernemingen binnen Verso.tv, met maatschappelijke zetel te Beelbroekstraat 60 te 9040 Gent, vennootschap in oprichting.
 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de entiteit van Verso.tv waarvan jij de Diensten gebruikt of waarmee jij in contact komt.

2. Toepassing

Door het gebruik van de Diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van persoonsgegevens via de Diensten is onderworpen aan het toepasselijke Privacybeleid en Cookiebeleid. 

Wij raden je daarom aan deze Gebruiksvoorwaarden, het toepasselijke Privacybeleid en Cookiebeleid aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze Diensten verderzet.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. Je dient deze samen met deze Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke Privacybeleid en Cookiebeleid in acht te nemen.

Wanneer je gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale netwerksites) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de Diensten of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. Verso.tv is niet verantwoordelijk voor deze externe websites.

3. Toegang tot en gebruik van de Diensten

3.1. Onze Diensten

3.1.1.
Verso.tv biedt diensten aan van entertainment, informatie, opnames, events en liefdadigheid, ongeacht het platform (bijvoorbeeld televisie, websites, apps), waarbij we op een al dan niet gepersonaliseerde manier onze content aan jou beschikbaar stellen om je te vermaken, te informeren, je te laten ontspannen of om meer betrokkenheid bij jou te creëren (hierna “Diensten”). De Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame), alsook het delen van data binnen De Groep zoals in het Privacybeleid en het Cookiebeleid omschreven. Op die manier willen wij jou binnen de entiteiten van De Groep bijvoorbeeld beter leren kennen en de door jou gekozen Diensten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Het onderhoud en de ontwikkeling van de Diensten kan Verso.tv ertoe verplichten de Diensten gedurende een periode te beperken of te onderbreken, zonder dat Verso.tv daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd is. Verso.tv verbindt zich om je naar best vermogen -en voor zover redelijkerwijs mogelijk is- je hiervan tijdig in te lichten.

Elk frauduleus en/of onrechtmatig gebruik, zoals maar niet beperkt tot reverse engineeren, decompileren, uit elkaar halen, aanpassen of aanmaken van afgeleide werken van de Diensten is verboden.

Deze Diensten vind je terug op de websites en apps van Verso.tv.

De beschikbaarheid daarvan kan verschillen, afhankelijk van de rechten waarover Verso.tv beschikt. Zo is het mogelijk dat Verso.tv bepaalde programma’s en/of films niet kan aanbieden, of dat je na de live uitzending van bepaalde programma’s en/of films geen toegang meer hebt.  

3.1.3.
Tot slot biedt Verso.tv je online services aan die je gidsen op uiteenlopende wijzen in grote en kleine beslissingen in je leven. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn eveneens integraal van toepassing op de websites van deze diensten. 

 

3.1.4.
Profilering en personalisatie maken deel uit van onze Diensten. Voor meer informatie over profilering door De Groep en de gevolgen die dit voor jou kan hebben, lees ons Privacybeleid en Cookiebeleid. 

3.2. Verso.tv-account

Voor sommige Diensten zal je een Verso.tv-account moeten aanmaken. Daarbij zal je gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals je e-mail adres, wachtwoord, naam en geboortedatum. Je garandeert dat je de gegevens die je voor je Verso.tv-account doorgeeft, zal bijhouden en up-to-date houden zodat ze steeds accuraat en volledig zijn. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij het Privacybeleid en het Cookiebeleid van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

Voor het Verso.tv-account zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Jouw wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je bent verantwoordelijk voor de handelingen die met jouw wachtwoord worden gesteld.

3.3. Verboden gebruik van de Diensten

Onze Diensten zijn bestemd om voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van Content) is verboden. Je mag de normale werking van onze Diensten niet hinderen, en verbindt je ertoe om volgende gedragsregels na te leven op onze websites en apps:

 1. De Diensten enkel gebruiken voor wettige doeleinden;

 2. Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verso.tv of van de auteurs, in de ruime zin, die auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden;

 3. Geen daden stellen die het gebruik hinderen door andere gebruikers van onze Diensten;

 4. Geen spam, kettingbrieven of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze Diensten;

 5. Geen virussen of andere malware verspreiden;

 6. Geen adblockers gebruiken of installeren, die tot gevolg hebben dat op enige wijze reclame-uitingen of Content geweerd worden op onze websites of apps. Je gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om een script te plaatsen waarmee ad blockers kunnen gedetecteerd worden; 

 7. De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;

 8. Geen middelen gebruiken voor het doorzoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);

 9. Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder;

 10. Geen valse identiteit aannemen met de bedoeling of die tot gevolg hebben het misleiding van derden;

 

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om je de toegang  tot onze website te weigeren.

3.4. Handelingsbekwaamheid

Door het gebruik van deze Diensten verklaar je, conform het Belgisch burgerlijk recht, dat je bekwaam bent om jouw rechten uit te oefenen of –indien minderjarig- dat je voorafgaande geldige toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Verso.tv let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  Verso.tv moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om de privacyverklaring van Verso.tv samen met hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers aandachtig te lezen alvorens een Verso.tv-account aan te maken.

Verso.tv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Diensten gebruikt zouden worden zonder voormeld toezicht en toestemming.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De Diensten zijn beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van Verso.tv of haar licentiegevers.
 
Verso.tv verstrekt je een persoonlijke, niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, d.w.z. weergave van de Content van de Diensten en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verso.tv niet toegestaan. Deze gebruikslicentie verstrijkt onmiddellijk bij het beëindigen van je Verso.tv-account.
 

Als Verso.tv je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Diensten te laten opnemen, mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. Je verstrekt aan Verso.tv de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van je bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt Verso.tv geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart Verso.tv tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. Verso.tv is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de Diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze Diensten te verwijderen.

Verso.tv gebruikt op sommige van haar websites en apps de Microsoft PlayReadyTM-technologie ter bescherming van de intellectuele eigendom van de Content. Indien de PlayReady-technologie er niet in zou slagen de Content te beschermen, kan Verso.tv eisen dat de levering van beveiligde Content aan specifieke apparaten of PC-softwaretoepassingen wordt beperkt of belet. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn dat een upgrade van de PlayReady-technologie vereist is om toegang te krijgen tot de Content. Indien je weigert om dergelijke upgrade door te voeren, kan Verso.tv toegang weigeren tot de Content waarvoor deze upgrade vereist is. 

5. Aanbrengen van links naar websites beheerd door Verso.tv

Linken of verwijzen naar of delen van Content en/of pagina’s van onze Diensten is in beginsel toegestaan, maar kan uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Bovendien dienen deze handelingen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Verso.tv Player of de pagina van de Diensten waarbinnen Verso.tv de Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

6. Gebruiksvoorwaarden Verso.tv Player

Het embedden van de Verso.tv Player is uitsluitend bedoeld voor het incidenteel plaatsen en afspelen van op de Diensten gepubliceerde Content op de website van particuliere gebruikers en mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Eventuele (hyper)links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded Verso.tv Player. 

Zijn niet toegestaan:

 • Overneming, wijziging, inframing, herpublicatie, toevoeging van (commerciële) uitingen of iedere bewerking van of toevoeging aan deze Content;

 • Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots;

 • de Verso.tv Player of enig onderdeel ervan te wijzigen, verwijderen, ermee te interfereren of er enige aanpassing aan toe te brengen en enige technische beveiliging of Content bescherming of toegangscontrole te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Dit verbod brengt, zonder daartoe beperkt te zijn, met zich mee dat geen wijzigingen, aanpassingen, interferenties of enige andere handelingen mogen worden gesteld die zouden toelaten de Content te bekijken (a) zonder dat zowel de Verso.tv Player als alle daaromheenstaande elementen (zoals de grafische interface, advertenties of copyright vermeldingen) op de pagina waarop de Verso.tv Player staat, zichtbaar zijn of (b) zonder dat toegang wordt verleend aan alle functionaliteiten van de Verso.tv Player, zoals de kwaliteit van de video of enige functionaliteit met betrekking tot de advertenties die verschijnen.

 

7. Opnames en evenementen 

Voor het bijwonen van opnames en andere evenementen dien je gratis of betalende toegangskaarten te bestellen. Je zal gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals bvb. naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en postadres. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij het Privacybeleid en Cookiebeleid van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.         

 

Er wordt mogelijk een vergoeding gevraagd voor het bijwonen van een opname of een evenement, vermeld op de website en/of de toegangskaart. Je zal de aan Verso.tv verschuldigde bedragen onmiddellijk betalen door middel van de door jou gekozen betalingsmethode, zoals vermeld op de website. Betalingen bij onze ticketpartner Chipta verlopen via Mollie (www.mollie.com/be). Afwijkende voorwaarden kunnen van toepassing zijn.      

De toegangskaart wordt uitsluitend per e-mail bezorgd, desgevallend na betaling van de volledige prijs ervan.

De toegangskaart kan bij de opname / het evenement op de smartphone of afgedrukt op een wit papier worden aangeboden. Let er in het geval van afdruk op dat het een kwalitatieve afdruk is waarop alle gegevens, en voornamelijk de unieke QR-code goed zichtbaar zijn. Indien dat niet het geval is, kan Verso.tv u de toegang tot de opname / het evenement ontzeggen.

De toegangskaart wordt niet terugbetaald of omgeruild, ook niet in geval van verlies of diefstal. Evenmin is het mogelijk om de toegangskaart terug te geven. Indien de organisator en/of Verso.tv de opname / het evenement annuleert of verplaatst naar een ander moment, worden de tickets enkel terugbetaald of omgewisseld na instructie hiertoe door de organisator en/of Verso.tv. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling. De aankoop van tickets voor opnames en andere evenementen valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. Je beschikt als consument dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

In geval van doorverkoop van tickets dient u zich te houden aan de Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat de volgende zaken verboden zijn:

 • regelmatige doorverkoop;

 • occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs (exclusief eventuele transactiekosten bij de aan- en/of verkoop van het ticket, die evenmin mogen worden verrekend bij de doorverkoop);

 • doorverkoop alvorens de oorspronkelijke verkoop van start is gegaan;

 • de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs of een promotioneel toegangsbewijs waarvoor geen oorspronkelijke verkoop geweest is.

De organisator en/of Verso.tv behoudt zich het recht voor doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder van een dergelijk ticket kan de toegang tot de opname of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch de daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding van Verso.tv.   

Gratis tickets zijn in geen geval overdraagbaar. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie. Vervalsing, misbruik, fraude van een ticket of armbandje zullen gerechtelijk worden vervolgd.    
 
Aanwijzingen en veiligheidsinstructies met betrekking tot de opnames en/of de evenementen dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Alvorens het evenement of de opnameruimte te betreden kan er, in overeenstemming met wettelijke bepalingen in dit verband, rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen en te laten inkijken. De organisator en Verso.tv behouden zich het recht voor de identiteit van de bezoekers te verifiëren bij het betreden van de opnameruimte en/of evenement.

Afhankelijk van het programma of evenement kan een minimumleeftijd bepaald worden die gerespecteerd dienen te worden en op basis waarvan Verso.tv en/of de organisator de toegang tot de opname / het evenement kan ontzeggen, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn. Omwille van audiotechnische redenen zijn baby’s niet in de studio toegelaten.        

 

De toegang tot een opname of een evenement is verboden of wordt geweigerd aan personen die:

 • kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander verdovend of stimulerend middel. Er geldt een zerotolerantie drugsbeleid;

 • vroeger reeds een verbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator en/of Verso.tv ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

 • door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde en goede zeden te verstoren of daartoe te provoceren door bv. aan te zetten tot slagen, verwondingen, haat, intimideren, vechtpartijen uitlokken, …

 • zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het evenement zowel aan de toegangscontrole als tijdens het evenement zelf;

 • zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd;

 • voorwerpen, eigendom van de organisatie, partners, leveranciers en derden in het algemeen beschadigen of vervreemden; of

 • in het algemeen op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Verso.tv behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de toegang te beperken of te weigeren voor bepaalde groepen of personen. Zo kan Verso.tv de toegang ontzeggen aan tickethouders die zich pas aanmelden vanaf het uur zoals vermeld op het toegangsticket.

Het is verboden het evenement te betreden met:          

 • rugzakken, grote handtassen, valhelmen,… ;    

 • selfiesticks, paraplu’s, stoeltjes,… ;

 • professioneel AV-materiaal (audio, video, film);

 •  glas, blik, plastic flessen, eigen drank en etenswaren;

 •  scherpe voorwerpen en wapens;

 • vuurwerk of ander explosief materiaal;

 • honden, katten en andere dieren;

 • accessoires die gevaarlijk kunnen zijn of voor verwarring kunnen zorgen bij de veiligheid of organisatie van de opnames en/of evenement.

Het is bezoekers verboden om: 

 • geld in te zamelen of voorwerpen gratis uit te delen, te ruilen of te koop aan te bieden;

 •  te flyeren of stalen uit te delen op het evenement of in de buurt van het evenement zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.

Tijdens de opnames en/of het evenement worden foto’s, video- en audio opnames gemaakt. Door het bijwonen van de opnames en/of het evenement geven alle bezoekers / tickethouders automatisch goedkeuring om dit materiaal te publiceren, te kopiëren en/of verder te gebruiken.   

8. Aansprakelijkheid

8.1. Algemeen

De Content op de Diensten is het resultaat van nauwgezet onderzoek, analyse en journalistiek. Verso.tv streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de Content op de Diensten toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan Verso.tv hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde Content. Verso.tv is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de Diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Verso.tv  is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, al dan niet aangekondigde onderbrekingen of fouten in of overbelasting van het netwerk. Wij raden je aan om steeds de nodige anti-virus- en andere veiligheidssoftware te installeren en te updaten op je toestellen. Verso.tv behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van haar Diensten te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud, onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. 

De Diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door Verso.tv worden gepubliceerd op de Diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Deze Diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. Verso.tv beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van Verso.tv zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

Verso.tv is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. Verso.tv is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. Verso.tv kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien Verso.tv dit aangewezen acht of wanneer Verso.tv daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kan Verso.tv aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van Verso.tv toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe Verso.tv maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van Verso;tv.

De Diensten worden aangeboden als een service “as is”, zonder enige vorm van garantie, noch impliciet noch expliciet. Verso.tv wijst alle garanties van de hand waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid van de Diensten.

Verso.tv zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot de Diensten, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Verso.tv bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de Diensten te leveren. Verso.tv garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de Diensten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals (en zonder hiertoe beperkt te zijn) de overbelasting van het netwerk, waardoor de Diensten tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is. Je dient er ook rekening mee te houden dat indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken, storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de Diensten of onderdelen ervan kunnen belemmeren. Het onderhoud en de ontwikkeling van de Diensten kan Verso.tv ertoe verplichten de Diensten gedurende een periode te beperken of te onderbreken, zonder dat Verso.tv daardoor enige vergoeding aan jou verschuldigd is. Verso.tv verbindt zich om je naar best vermogen -en voor zover redelijkerwijs mogelijk is- je hiervan tijdig in te lichten.

8.2. Links naar andere websites

Onze Diensten bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Verso.tv deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Verso.tv enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Verso.tv kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites. 

8.3. Veiligheidheidsrichtlijnen op Verso.tv-evenementen 

Tijdens de opnames en/of het evenement wordt er muziek geproduceerd. De organisator houdt de decibels zo goed als mogelijk in de gaten. Toch kan het voorvallen dat de geluidsniveaus pieken. Om die reden adviseren wij je om oordopjes te dragen die op bepaalde evenementen en/of opnames,  zeker wanneer het geluid 95 dbA of hoger is, gratis te verkrijgen zullen zijn aan de infostand of balie.  De organisatie en/of Verso.tv is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

Laat je persoonlijke spullen niet onbeheerd achter. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie en/of Verso.tv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of verlies van spullen. Verso.tv adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een opname en/of evenement of deze eventueel niet zichtbaar achter te laten in de auto. Betreding van de opnames en/of het evenement geschiedt op eigen risico. De organisator, Verso.tv en hun medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële of immateriële schade die de bezoeker(s) van de opname en/of het evenement mochten ondervinden.

Als bezoeker ben je verantwoordelijk voor de schade die je uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkent aan anderen. Kinderen en personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleider(s). De organisator en/of Verso.tv kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door bezoekers.

9. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen, babbelkanalen en inzake online bijdragen.

Deze regels zijn van toepassing telkens wanneer je op de Content van onze Diensten reageert en/of discussieert met andere bezoekers van deze Diensten. Dit is bijvoorbeeld in een chatgroep. Op de meeste Diensten kan je enkel met een volledig ingevuld registratieformulier online reageren en discussiëren. De voornaam en familienaam die je opgeeft stemmen overeen met de werkelijkheid. Je verklaart je ermee akkoord dat je naam en voornaam worden weergegeven onder je reactie. Je e-mailadres maken wij niet bekend. Je mag de persoonsgegevens van andere bezoekers van de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Je geeft aan Verso.tv toestemming om de informatie die je online zet op onze Diensten te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen, en dit op alle media van Verso.tv. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. Als deze informatie aan derden toebehoort, zorg je voor hun voorafgaande schriftelijke toestemming tot publicatie. Je vrijwaart Verso.tv voor mogelijke claims van derden m.b.t. hun auteursrechtelijke of andere rechten op deze informatie.

Indien je meent dat bepaalde informatie op onze Diensten een inbreuk vormt op de wet kan je dit melden aan ons. De juiste contactgegevens per entiteit vind je in artikel 14.  Wij  onderzoeken elke kritiek of klacht die je uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

Je bent verantwoordelijk voor de informatie die je online zet; dit geldt zowel voor teksten, reacties, foto’s, filmpjes, muziek en geluidsfragmenten. 

De publicatie van je reactie impliceert niet dat Verso.tv die mening ook deelt of ondersteunt. Reacties die beantwoorden aan volgende kenmerken zijn verboden, en zullen  zonder kennisgeving worden verwijderd. Verso.tv kan daarnaast op elk ogenblik een einde maken aan je registratie en/of je de toegang tot een chatgroep ontzeggen indien je deze gedragsregels herhaaldelijk niet eerbiedigt.

 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;

 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;

 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;

 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;

 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;

 • Reacties die een vorm van reclame uitmaken; 

 • Inbreuken op intellectuele rechten van Verso.tv of anderen;

 • Hacken of poging tot hacken van onze websites; bestanden met virussen of technische gebreken plaatsen

 • Spamming;

 • Reacties die een bedreiging inhouden;

 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen;

 • Reacties die een monopolisering van een chatgroep of ander communicatiekanaal uitmaken;

 

Nog enkele praktische tips:

 • Maak je reacties niet te lang. Wij kunnen je reactie steeds inkorten.

 • Vermijd nietszeggende reacties die geen mening verwoorden, daar heeft niemand iets aan.

 • Reacties in hoofdletters of in een vreemde taal kunnen we evenmin plaatsen.

 

Op bepaalde sites zal je ook berichten en commentaren kunnen plaatsen of je account linken met jouw account op Facebook, Twitter of een andere sociale netwerksite. Je mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
 
10. Kan ik mijn account op de Diensten beëindigen?

Als je jouw Verso.tv-account wil beëindigen, kan je een mail sturen naar het adres van de betreffende entiteit, waarvan je de contactgegevens terugvindt onder artikel 14, met je verzoek tot beëindiging. We zullen zo snel mogelijk een technische aanpassing doorvoeren die toelaat dat je zelf je account kan beëindigen.

11. Niet-naleven van de Gebruiksvoorwaarden

Verso.tv kan beslissen om je Verso.tv-account te beëindigen indien je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren.

De gegevens van je Verso.tv-account kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als Verso.tv dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door jou meegedeeld.

12. Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Verso.tv dat dit systeem feilloos, foutloos, of zonder storingen of onderbrekingen is. Verso.tv is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze Diensten (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door Verso.tv  geleverde Diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. Verso.tv is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

13. Divers

Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden, het toepasselijke Privacybeleid en het Cookiebeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze Diensten. Verso.tv heeft het recht om niet alleen de technische kenmerken, maar ook de modaliteiten van de Diensten te wijzigen. Zo’n wijziging wordt niet beschouwd als een substantiële wijziging. In geen geval is Verso.tv op grond van deze wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd.

Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, het toepasselijke Privacybeleid of het Cookiebeleid, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail. Indien wettelijk vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor de wijziging.

Nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval een of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot de Diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel. In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

14. Contactgegevens Verso.tv
Verso.tv – Beelbroekstraat 60, 9040 Gent, info@verso.news.

__

bottom of page